Tuesday, January 12, 2010

Өгөөмөр сэтгэлээ Өмнийн говийнхондоо

Гадаа хүйтэн байнаа гээд ганц би хөлдөөд явсийм биш бнаа. Энэ жил онцгой хүйтрэл болоод орон даяар хүндхэн өвөл болж бгаа гэнэ. Телевиз, радио, интэрнэт гээд хаа сайгүй л яригдаж байна. Зуданд хамгийн их нэрвэгдэж байгаа аймгуудын нэг нь манай Өмнөговь аймаг бөгөөд одоогийн байдлаар /1-р сарын 8/ аймгийн хэмжээнд 40 мянган мал хорогдоод байгаа юм байна. Нутгийн ихэнх хэсгээр цастай болхооор өвс бэлчээр нь цасанд дарагдаад хөөрхий мал нь идэх өвсгүй болоод тураад бас цасанд дарагдаад үхээд дуусч байна гэнэ балай юмаа. За за миний халаглах ч яах вэ... Нутгийн залуус маань ийм нэг буянтай үйлс эхлүүлээд би түүнд нь албан бус пиар хийж байгаам.

***********


"ªãººìºð ñýòãýëýý ªìíèéí ãîâèéíõîíäîî" xàíäèâûí àÿí

Èäýð åñèéí æàâàð òà÷èãíàñàí ýíý ë ºäð¿¿äýä ýõ îðíû ìèíü ºíöºã áóëàí á¿ðò òýñãýì õ¿éòýí æàâàð, õóíãàðëàí òîãòñîí õºð öàñòàé òýìöñýýð áàéíà. Òýð äóíäààñ òàíû, ìèíèé, áèäíèé íóòãèéíõàí áàéãàëèéí ýíýõ¿¿ ãàìøèãèéí ¿çýãäýëòýé õýäèé íü í¿¿ð òóëæ, àìü ºðñºí òýìöñýýð áàéíà. Èõ ãîâèéí ýãýë çîðèãòíóóä ìààíü ã¿æèðìýã, àæèë÷, áîëãîæ á¿òýýõèéí òºëºº òýìöäýã àðä ò¿ìýí áèëýý. ªìíºãîâü àéìãèéí íèéò íóòàã ñ¿¿ëèéí 2 æèë äàðààëàí çóí íü ãàí áîëæ áîðîî îðîëã¿é, ºâºë íü çóä áîëæ, æèëèéí äºðâºí óëèðàëä øóóðãà øóóð÷ áàéãàëü ýêîëîãèéí ººð÷ëºëòºä ºðòººä áàéãàà áîëíî. Ýíýõ¿¿ õ¿íä íºõöºëä íóòãèéí èðãýä ìààíü óéãàã¿é õºäºëìºðëºæ óíòàæ àìðàõûã óìàðòàí, ºìññºí õóâöàñàà ñîëèõ çàâã¿é ç¿òãýæ áàéãàà õýäèé ÷ áàéãàëèéí òýíöâýðã¿é òóëàëààíä àðãàã¿é õ¿÷ ìºõºñ人ä áàéíà. Èéìä öàãèéí õàòóó, áàéãàëèéí ñîðèëèéã õ¿í, ìàë, ýä õºðºíãèéí ýðñäýë áàãàòàé òóóëæ, äàâàí ãàðàõàä òà áèäíèé ñýòãýëèéí õèéãýýä ýä õºðºíãèéí ºãëºã íýí øààðäëàãàòàé áàéíà. ¯¿íèé òóëä ªÇÕÒ ÒÁÁ-ûí Çàëóó÷óóä áèä “ªãººìºð ñýòãýëýý ªìíèéí ãîâèéíõîíäîî” õàíäèâûí àÿíã çîõèîí áàéãóóëæ áàéíà. Óã àÿíû õ¿ðýýíä äàðààõ àæëóóäûã çîõèîí áàéãóóëàõààð ìàíàé áàéãóóëëàãûí ÓÇ øèéäâýð ãàðãàí àæèëëàæ áàéíà.
• ªâºëæèëò õ¿íäýðñýí ªìíºãîâü àéìãèéí ñóìäóóäàä àæèëëàæ, àìüäàð÷ áàéãàà ààâ, ýýæ, àõ ä¿¿, õàìààòàí ñàäàí, íàéç íºõºä, òàíèë õ¿ì¿¿ñòýý ñýòãýëèéí äýì áîëãîí èëãýýæ áóé äóëààí õóâöàñ, áýýëèé, ºâñ òýæýýë, õèâýã, áóäàà, íýìíýý, õîøóóâ÷, ýì òàðèà, ëàà, ø¿äýíç áîëîí ìàë÷èäàä øààðäëàãàòàé èëãýýìæèéã ºâºëæèæ áóé õîòîíä íü õ¿ðãýõ áîëíî. Ýíý èëãýýìæèéã õ¿ðãýõ àæëûã ªÇÕÒ õàðèóöàí òóõàéí èëãýýìæ õ¿ëýýí àâàõ õ¿íèé íýð õàÿãààð ÿìàð íýãýí ¿íý òºëáºðã¿éãýýð õ¿ðãýæ ºãºõ
• Õàíäèâûí àÿíû õ¿ðýýíä õýðýãëýõã¿é áàéãàà õóó÷èí õóâöàñ, äýýâýð òóóðãà, áîëîí áóñàä íýìíýý õèéæ áîëîõ á¿õèé ë äààâóó ìàòåðèàëûã õ¿ëýýí àâ÷ î¸äëûí ¿éëäâýðýýð íýìíýý, áýýëèé õèéëãýí, ºâºëæèëò õ¿íäýðñýí ìàë÷íû õîòîíä õ¿ðãýæ ºãºõ
• ªìíºãîâü íóòãèéíõàà òºëºº ñýòãýëòýé, ªìíºãîâü àéìàãò ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà êîìïàíè, àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëàãà, õóâü õ¿ì¿¿ñèéã õàíäèâûí àÿíäàà óðèàëàí èäýâõè ñàíàà÷ëàãàòàé îðîëöóóëàõ àæèëëàãààã çîõèîí áàéãóóëàõ
• ªìíºãîâèéí óðëàãèéí àëäàðòíóóä,àâúÿàñòíóóäûí õàíäèâûí òîãëîëòûã çîõèîí áàéãóóëæ,òîãëîëòûí ¿åýð õàíäèâûí õàéðöàã àÿëóóëàõ
.• Õàíäèâààð öóãëàðñàí ºâñ ,òýæýýë, ýä ìàòåðèàëóóäûã íýãäñýí æóðìààð òýýâýðëýí ìàë÷íû õîòîíä õ¿ðãýæ ºãºõ çýðýã àæëóóäûã çîõèîí áàéãóóëíà.
ÕÀÍÄÈÂÛÍ ÄÀÍÑ: ÕÀÀÍÁÀÍÊ ÄÀÍÑÍÛ ÄÓÃÀÀÐ 5020740149
ÕÀÍÄÈÂÛÍ ØÒÀÁ: ÓÒÀÑ 99034006, 88803589, 349999


*************************
ªÇÕÒөвийнхөн таны хандивлах эд зүйлсийг хаягаар очиж аваад үнэ төлбөргүйгээр малчдад хүргэж өгнө гэнэ.

No comments: